Termeni și Condiții

X

Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.talenxcelerate.com și de accesare a serviciilor prezentate pe acest site. Prin vizitarea site-ului www.talenxcelerate.com și accesarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia vă asumați și consimțiți expres cunoașterea și acceptarea în totalitate, atât a acestor Termeni și Condiții, cât și a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies. 

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de „Politica de Confidențialitate” și de „Politica cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul site-ului www.talenxcelerate.com își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea „Termeni și condiții” amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabile utilizării site-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

Prezentare site

Site-ul www.talenxcelerate.com și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății TalenXcelerate Recruitment SRL, o societate română cu sediul pe CALEA FLOREASCA NR. 246C, SECTOR 1, BUCUREȘTI, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Nr. J40/14645/2023, Cod Unic de Înregistrare: 48604265, e-mail contact@talenxcelerate.com, nr. tel. +40 314 190 647 (denumită în continuare Societatea, Prestatorul sau TalenXcelerate).

www.talenxcelerate.com este un site web care își propune să promoveze într-un mod detaliat serviciile comercializate și proiectele implementate de TalenXcelerate prin intermediul site-ului TalenXcelerate vă prezintă și vă pune la dispoziție serviciile. 

Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de TalenXcelerate, să contactați Societatea în vederea solicitării de oferte pentru produsele și serviciile comercializate.

Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Societatea pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

Condiții de utilizare a site-ului

Utilizarea Platformei în vederea solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe Platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel TalenXcelerate sau afiliații acestuia. 

Răspunderea

Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Sesizări & Reclamații

Pentru sesizări sau reclamații, Utilizatorul are la dispoziție formularul de contact disponibil pe Platformă.

Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la produse și servicii, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor. 

Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită către TalenXcelerate date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Forță majoră

Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române. TalenXcelerate și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.

Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la denumire, logo, slogan, reprezentări stilizate, simboluri, conținut texte, informații, structura și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a TalenXcelerate. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în prealabil în scris de către TalenXcelerate.

Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

TalenXcelerate deține și păstrează dreptul de proprietate exclusivă (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra materialelor (grafice, texte, imagini din sectiunea Proiecte, animații etc.) postărilor și reclamelor create pe Facebook, Linkedin, Youtube, Google, nicio altă entitate neavând dreptul de a utiliza, distribui, publica, copia sau modifica aceste materiale/reclame, sub sancțiunea plății de daune interese către TalenXcelerate.

De asemenea, TalenXcelerate deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, logo, slogan, conținutului proiectului, textelor, asupra fotografiilor din sectiunea Proiecte, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.