Politica de confidențialitate

X

Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal

Site-ul www.talenxcelerate.com și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății TalenXcelerate Recruitment SRL, o societate română cu sediul pe CALEA FLOREASCA NR. 246C, SECTOR 1, BUCUREȘTI, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Nr. J40/14645/2023, Cod Unic de Înregistrare: 48604265, e-mail contact@talenxcelerate.com, nr. tel. +40 314 190 647 (denumită în continuare Societatea, Prestatorul sau TalenXcelerate). 

www.talenxcelerate.com este un site web care își propune să promoveze într-un mod detaliat serviciile comercializate și proiectele implementate de TalenXcelerate. Pentru a putea sa ne îndeplinim acest scop, intrăm în contact cu persoane fizice sau companii interesate de achiziționarea unuia sau mai multor dintre serviciile oferite, sens în care vă punem la dispoziție o platformă prin intermediul căreia puteți obține informațiile dorite. Deși pagina noastră de internet este una informativă, ea poate colecta date personale ale unor persoane fizice (de exemplu persoane fizice/potențiali clienți care doresc să se informeze în legătură cu lucrările și serviciile oferite de către compania noastră). Pentru a minimaliza volumul datelor personale colectate, nu am introdus o opțiune de înregistrare/autentificare pe pagina noastră de internet.

Prezentul document este foarte important, pentru că el explică de ce avem nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea furniza anumite servicii. Înainte de a ne trimite date personale și/sau de a utiliza pagina noastră de internet www.talenxcelerate.com, vă rugăm sa citiți cu atenție prezenta Politica de confidentialitate, pentru că aceasta include serie de principii și concepte utile atât în interacțiunea cu site-ul nostru, cât și în interacțiunea cu mediul online în general. În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, vă vom expune mai jos, de asemenea, informații în legătură cu categoriile de date personale colectate de la dumneavoastră, scopul și temeiul prelucrării, cui dezvăluim aceste date, perioada de stocare, ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care vi le prelucrăm, precum și ce acțiuni puteți întreprinde pentru a înțelege și controla mai bine volumul de date personale care vă este prelucrat în mediul online.

Ce este GDPR?

GDPR (Regulamentul general de protecţie a datelor cu caracter personal) este un act legislativ obligatoriu, care vine în sprijinul persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea, protecţia şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal prin creearea a noi drepturi şi prin preluarea, respectiv consolidarea unor drepturi existente sub Directiva 95/46/EC, care va fi abrogată cu data de 25 mai 2018. Astfel, orice operator (societate comercială, entitate) care colectează şi prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice noile cerinţe şi să ofere în mod transparent informaţii cu privire la modul în care datele sunt prelucrate.

Vă rugăm consultaţi şi secţiunea “Ce trebuie să ştiţi despre GDPR?” unde v-am rezumat pe scurt cele mai importante definiţii şi prevederi ale acestui regulament. 

De ce vă prelucrăm datele?

Datele Dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de mail, număr de telefon) care se regăsesc în evidenţele noastre sunt prelucrate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate, acela de a îndeplinii cu succes procesele desfăşurate în relaţia cu Dvs., cum ar fi: înregistrare comandă, realizarea proceselor de vânzare, realizarea proceselor de livrare, informare, notificări, promovare produse şi servicii.

Orice prelucrare ale datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate în cele ce urmează va fi efectuată doar cu acordul Dvs. exprimat în prealabil. 

Ce categorii de date prelucrăm şi când le colectăm?

www.talenxcelerate.com colectează unele date personale de la vizitatorii săi, date care sunt obținute în mod direct de la vizitatori prin formularul de la secțiunea „Contact” sau sunt furnizate de către rapoartele de trafic și cookies.

Datele cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă sunt prelucrate de TalenXcelerate doar în situaţia în care Dumneavoastră le introduceţi în rubricile dedicate pe site sau ni le trimiteţi prin e-mail.

Datele colectate prin intermediul formularului de contact: dacă accesaţi pagina de contact al site-lui nostru aveţi posibilitatea să ne adresaţi în mod direct un mesaj sau o solicitare fără să fiţi logat într-o aplicaţie de gestionare mailuri. Informaţiile minimale pe care trebuie să ni le oferiţi sunt: nume şi prenume, adresa de mail, număr de telefon şi mesajul Dvs. Prin completarea şi transmiterea datelor vă exprimaţi consimţământul de vă colecta şi a vă utiliza datele în corespondenţa iniţiată de Dvs., respectiv pentru soluţionarea solicitării pentru care ne-aţi contactat.

Noi, TalenXcelerate Recruitment SRL, prelucrăm datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site web exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate, nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm datele dvs. de contact unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vindem, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail şi nu divulgăm datele dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

La cererea Dvs. expresă, transmisă pe adresa contact@talenxcelerate.com vă asigurăm dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de rectificare sau dreptul de ştergere a datelor în conformitate cu prevederile GDPR şi a legislaţiei aplicabile în vigoare. 

Care este temeiul legal conform căreia prelucrăm aceste date?

Temeiul legal conform căreia colectăm, prelucrăm şi stocăm aceste date este interesul nostru legitim de a asigura funcţionalităţile generale ale site-lui, de a executa un contract sau o solicitare din partea Dvs., interesul nostru comercial în cazul în care achiziţionaţi produse de la compania noastră, respectiv consimţământul acordat în momentul înregistrării datelor.

Ce trebuie să ştiţi despre GDPR?

Definiţii:

Prin „Date cu caracter personal” se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;

Prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Drepturile dumneavoastră:

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele Dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator;

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveţi dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care TalenXcelerate nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereţi pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Cum ne puteţi contacta?

Toate drepturile care vă revin conform prevederilor GDPR şi a legislaţiei aplicabile, în vigoare le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către TalenXcelerate Recruitment SRL, prin:

Poștă la sediul companiei: CALEA FLOREASCA NR. 246C, SECTOR 1, BUCUREȘTI;

Telefon la +40 314 190 647 de luni până vineri între orele 8:30 şi 17:00;

E-mail la ontact@talenxcelerate.com

Totodată ne puteţi trimite orice întrebare sau nemulțumire la adresa de e-mail ontact@talenxcelerate.com, iar dacă sunteţi de părere că v-am încălcat vreun drept privind acest subiect contactaţi-ne în cel mai scurt timp posibil la telefon la +40 314 190 647 de luni până vineri între orele 8:30 şi 17:00. Dacă nu vă soluţionăm solicitarea în termenul legal de 30 de zile, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

În cât timp răspundem la solicitările primite de la Dvs?

Conform prevederilor GDPR, În termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii Dvs. vă vom furniza toate informaţiile necesare referitor la îndeplinirea solicitării Dvs. sau acolo unde este cazul vă vom comunica motivele documentate pentru care nu am putut da curs cererii Dvs.

Vă asigurăm asupra faptului că înainte de a da curs oricărei cereri privind datele cu caracter personal prelucrate de compania noastră, vom lua toate măsurile necesare şi rezonabile pentru a verifica identitatea solicitantului.

Conform prevederilor GDPR, termenul de răspuns de 30 de zile, menţionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în cazul în care complexitatea şi numărul cererilor justifică acest lucru, urmând să fiţi informaţi cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul. 

Reţele de socializare

Site-urile noastre web utilizează aşa numite plugin-uri de la operatorii de reţele de socializare: Facebook, Linkedin, în scopul de a face legătura între pagina web şi reţelele de socializare unde are deschis compania cont. Prin intermediul acestor plugin-uri nu colectăm date cu caracter personal de la Dvs.

Google Analytics/ Google Adwords

Pagina noastră web este interconectată cu serviciile de analiză Google Adwords şi Google Analytics furnizate de Google Inc. în scopul obţinerii unor date statistice privind activitatea vizitatorilor site-lui, respectiv în scopul îmbunătăţirii vizibilităţii site-lui în mediul online.

În acest context adresa Dvs. IP anonimizată (scurtată) va ajunge pe un server Google din SUA, unde Google va utiliza această informaţie în numele TalenXcelerate Recruitment SRL în vederea generării unor rapoarte statistice privind modul în care utilizaţi site-ul nostru.

Adresa de IP transmisă de browserul Dvs. nu va fi asociată cu alte informaţii cu caracter personal deţinute de către Google şi astfel Dvs. nu veţi putea fi identificat personal prin intermediul adresei IP. Dacă nu suneţi de acord ca browserul Dvs. să comunice această informaţie la Google puteţi seta browserul astfel încât să refuze utilizarea cookie-urilor, sau aveţi opţiunea să descărcaţi şi să instalaţi resursa gratuită, addon-ul Google Analytics Opt-out Browser. Menţionăm faptul că aceste setări se vor răsfrânge asupra tuturor paginilor web accesate din browser-ul Dvs., nu doar asupra site-lui nostru.

Mai multe informaţii referitoare la serviciile Google Analyitics şi Google Adwords găsiţi aici: https://www.google.com/analytics/terms/us.html şi aici:

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/54818?hl=en

Prin înregistrarea datelor Dvs. personale pe site-ul nostru web, vă exprimaţi acordul ca acestea să fie colectate şi prelucrate de operatorul TalenXcelerate Recruitment SRL în condiţiile menţionate în prezentul document şi în conformitate cu prevederile GDPR şi a legislaţiei aplicabile în vigoare. 

Actualizari ale POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

TalenXcelerate Recruitment SRL poate modifica această politică de confidențialitate în situațiile cerute și conform cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.

Dorim să vă asigurăm că informațiile dvs. sunt sigure. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.